Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Informacja dotycząca obowiązku szkolnego i nauki


Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Informacja  do rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i  młodzieży w wieku do 18 lat.
 
Zgodnie z art. 70 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku  szkolnego określa ustawa”.
 
Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 910.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu
, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 
Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 910.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.
 
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
 • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
 • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do :
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć ;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (obowiązek szkolny może być spełniany również przez uczęszczanie do przeszkoli
i szkół za granicą i przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).
 
Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta na terenie którego dziecko mieszka informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i  zmianach w tym zakresie.
Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Burmistrza Strzelec Opolskich.
Niespełnianie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Kara grzywny w związku z niespełnianiem rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego/nauki.
Niespełnianie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.
Przez niespełnienie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez przygotowanie zawodowe
u pracodawcy i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.
Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
Z kolei na rodzicach dzieci w wieku 16 - 18 lat ciąży obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku nauki (art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 
 W Gminie Strzelce Opolskie ustala się następujący tryb postępowania:
 1. Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich przyjmuje wniosek dyrektora szkoły
  o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nałożenie grzywny w celu przymuszenia. Do wniosku powinien być dołączony tytuł wykonawczy, upomnienie oraz dowód jego doręczenia. Kancelaria rejestruje wniosek i przekazuje go Gminnemu Zarządowi Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
 2. W przypadku niespełnienia ustawowych wymagań przez dyrektora szkoły Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.
 3. Burmistrz Strzelec Opolskich - podpisuje postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spełniania obowiązku szkolnego.
 4. Samodzielny referent jest odpowiedzialny za wysłanie postanowienia o nałożeniu grzywny do zobowiązanego (za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz za archiwizację dokumentów.
 5. Samodzielny referent przekazuje Referatowi Budżetowemu w Urzędzie Miejskim informację
  o nałożeniu grzywny na zobowiązanego wraz z kopią postanowienia oraz jest odpowiedzialny za uzyskanie z Referatu Budżetu informacji o wywiązaniu się rodziców z postanowienia.
 6. Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich przyjmuje wniosek rodzica o umorzenie grzywny, rejestruje go i przekazuje Gminnemu Zarządowi Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
 7. Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich dekretuje zadanie sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny samodzielnemu referentowi.
 8. Samodzielny referent uzyskuje od dyrektora szkoły, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, pisemną informację o wykonaniu obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego i przygotowuje projekt postanowienia o umorzeniu lub nieumorzeniu nałożonej grzywny. Burmistrz Strzelec Opolskich - podpisuje postanowienie.
 9. Samodzielny referent przekazuje Referatowi Budżetu Urzędu Miejskiego informację
  o umorzeniu nałożonej grzywny wraz z kopią postanowienia.
 10. Gmina – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 910.) - kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest
  z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku nauki.
 11. W związku z powyższym zadaniem ustala się następujące zasady i tryb postępowania:
 1. w odniesieniu do uczniów w przedziale wiekowym 16 -18 spełniających obowiązek szkolny
  w szkole podstawowej dyrektor szkoły odpowiada za kontrolę i prowadzenie ewidencji tego obowiązku.
 2. dyrektor szkoły odpowiedzialny za kontrolę obowiązku szkolnego przedstawia rodzicom ucznia kończącego szkołę informację o ustawowym obowiązku powiadamiania gminy o formie i miejscu spełniania obowiązku nauki oraz powiadamiania o zmianach w tym zakresie (wzory informacji w załączeniu).
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2009-12-07 22:45:39)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2020-07-20 09:30:29)
Liczba odwiedzin: 32731

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16532206
design by fast4net

Zamknij